KHUÔN BÁNH NHÔM HÌNH CHỮ NHẬT

 1. Khuôn bánh nhôm chữ
  nhật 11,2×6,2x3cm (không chống dính) M-A02
 2.  Khuôn bánh nhôm chữ
  nhật
  12,7×7,2×3,5cm
  (không chống dính) M-A01
 3. Khuôn bánh nhôm chữ
  nhật
  13×7,8×6,5mm (không chống dính) M-A03
 4.  Khuôn bánh nhôm chữ
  nhật
  15,2×8,7x7cm (không chống dính) M-A04
 5.  Khuôn bánh nhôm chữ nhật
  19x9x7cm (không chống dính)
  M-A05
 6.  Khuôn bánh nhôm vuông
  5,8×5,8x2cm (không chống dính)
  M-A06